Dzika przyroda w obiektywie – rozstrzygniecie konkursu

Dni wolne od zajęć

 

 W związku z Rozporządzeniem MEN z dnia 7 października 2010 w sprawie organizacji roku szkolnego, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnajalnych w Wolinie po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, ogłasza, że dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla uczniów szkoły są:

 

31.10.2011

02.11.2011

od 30.04.2012 do 04.05.2012

08.05.2012

10.05.2012

08.06.2012

18.06.2012 

Osiągnięcia uczniów

Zdolności i talenty ludzi młodych są radością i nadzieją rodziców, nauczycieli-wychowawców. W domu, w szkole najdogodniej można obserwować predyspozycje fizyczne, duchowe i intelektualne dziecka. Dlatego spostrzeżenia i opinie rodziców i nauczycieli w sprawie uzdolnień dzieci są najbardziej prognostyczne.

W środowisku oświatowym panuje pogląd, że ok. 3% uczniów jest wybitnie uzdolnionych, mogących osiągnąć bardzo dobre rezultaty w określonej działalności. Są to jednostki twórcze, intelektualnie bardzo aktywne, dociekliwe, stawiające wiele pytań, weryfikujące przyjęte hipotezy, prowadzące obserwacje, eksperymenty. Uczą się bardzo szybko, bez wysiłku, największe zainteresowanie wzbudza u nich materiał nowy, są krytyczni, ambitni, bardzo wrażliwi.

Ważne jest, aby uzdolnienia dziecka rozpoznać jak najwcześniej i odpowiednio ukierunkować ich rozwój. Bardzo wcześnie ujawniają się uzdolnienia artystyczne, stąd potrzeba podjęcia nauki w szkole muzycznej, czy też kształcenia w zakresie sztuk plastycznych. Są uczniowie wybitnie uzdolnieni w zakresie przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, technicznych. 

Ujmując metaforycznie rolę nauczyciela w pracy z uczniem uzdolnionym można powiedzieć tak: to aktor, który dobrze wykonuje swoją rolę, ale jeśli zna tekst tej roli, jest uważny na sposób odgrywania ról przez innych aktorów w danej sztuce i jest też uważny na oczekiwania widowni, która obserwuje cały spektakl. Poza tym niezbędne jest kształtowanie w sobie umiejętności działania refleksyjnego, tzn. ciągłego obserwowania i analizowania skutków własnych zachowań, by jak najefektywniej wypełnić misję stymulowania rozwoju dziecka uzdolnionego. A istotę tej misji trafnie oddaje poniższa opowieść.

"Pewien człowiek odwiedził mistrza, chcąc zostać jego uczniem. W rozmowie mistrz mu powiedział:

- Możesz ze mną zamieszkać, ale nie staraj się za mną iść.

- Za kim więc mam iść?

- Za nikim. W dniu, w którym pójdziesz za kimś, przestaniesz iść za prawdą i być sobą".

Człowiek uzdolniony, szczególnie młody, aby efektywnie zaistnieć musi przeobrazić się z "larwy w motyla". Tę szansę dają mu szczególnie nauczyciele, którzy dbają też o to, żeby na "wiele rzeczy" nie było za późno.

 

Oferta edukacyjna

> Kryteria przyjęć do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie

Zasady przyjmowania kandydatów

> Podanie o przyjęcie do I klasy w roku szkolnym 2015/2016


TECHNIKUM


Krajobrazu    TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

NAUKA TRWA : 4 lata

Nauczane przedmioty zawodowe: ochrona i kształtowanie krajobrazu, rośliny ozdobne, urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu, podstawy projektowania architektury krajobrazu, eksploatacja maszyn, urządzeń i pojazdów, prowadzenie działalności gospodarczej, zajęcia praktyczne, praktyka zawodowa.

Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1. Opracowania projektów obiektów terenów zieleni.

2. Urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień.

3. Urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu.

4. Prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą.

Absolwent może być zatrudniony w przedsiębiorstwach projektowania, zakładania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu, w zakładach w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu, w firmach produkujących i zaopatrujących w materiał roślinny i elementy architektury ogrodów, w urzędach, instytucjach i organizacjach zajmujących się opieką i ochroną krajobrazów kulturowych, w firmach zajmujących się rekultywacją terenów zdegradowanych.

Absolwent posiada również pełne kwalifikacje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Może podjąć studia na kierunkach związanych z architekturą lub innych.

 

 

images    TECHNIK BUDOWNICTWA

NAUKA TRWA : 4 lata

Nauczane przedmioty zawodowe: podstawy budownictwa, technologia budownictwa, podstawy projektowania, konstrukcje budowlane, instalacje budowlane, kosztorysowanie, organizacja robót budowlanych, eksploatacja obiektów budowlanych, język obcy zawodowy, zajęcia praktyczne, praktyka zawodowa.

Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1. Wykonywania określonych robót budowlanych.

2. Organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy.

3. Organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych.

4. Organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej.

5. Sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.

Przygotowanie zawodowe technika budownictwa pozwala na podjęcie pracy w przedsiębiorstwach budowlanych, w wytwórniach prefabrykatów, laboratoriach, w państwowym nadzorze budowlanym, w administracjach budynków, w biurach projektów jako asystent projektanta, jak również umożliwia prowadzenie własnej firmy budowlanej. Ze względu na dynamiczny rozwój branży budowlanej, absolwenci tego technikum nie powinni mieć problemów ze znalezieniem pracy.

Kształcenie techników w technikum budownictwa odbywa się również przy współpracy z przedsiębiorstwami budowlanymi i remontowymi w zakresie możliwości odbywania zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych na budowach.

 

 

t hot   TECHNIK HOTELARSTWA

NAUKA TRWA : 4  lata

Program nauczania obejmuje:

• organizacja pracy w hotelarstwie;

• ekonomia i prawo w hotelarstwie;

• obsługa konsumenta;

• obsługa informatyczna w hotelarstwie;

• marketing usług hotelarskich;

• język obcy zawodowy;

• zajęcia praktyczne;

• praktyka zawodowa w obiektach hotelarskich.

Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

 

1. Prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaży usług hotelarskich.

2. Rezerwowania usług hotelarskich.

3. Wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji.

4. Przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości.

5. Przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

6. Przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe.

Praca dla technika hotelarstwa:zakłady hotelarskie, biura turystyczne, administracja samorządowa, domy wczasowe, sanatoria, schroniska itp., na stanowiskach wymagających wiedzy w zakresie hotelarstwa i turystyki.

Po uzyskaniu niezbędnego doświadczenia zawodowego technik hotelarstwa może również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą. W naszym regionie powstawania usług hotelarskich, dla absolwentów kierunku Technik hotelarstwa powstają duże możliwości na rynku pracy. To przyszłość.


TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

 

NAUKA TRWA : 4 lata

Nauczane przedmioty zawodowe:marketing w działalności reklamowej, sprzedaż w reklamie, język obcy w działalności reklamowej, działalność gospodarcza w reklamie, elementy prawa, etyki i psychologii w reklamie, organizacja i techniki w reklamie, organizacja sprzedaży reklamy, projektowanie kampanii reklamowej.

Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1. Przeprowadzania analiz marketingowch.

2. Zbierania informacji na temat zleceniodawcy i jego oczekiwań, opracowania informacji niezbędnych do realizacji zadań reklamowych.

3. Przygotowania wniosków z programów badań rynkowych, pozyskiwania klientów do współpracy z firmą, uczestnictwa w rozmowach handlowych, prezentacji usług reklamowych.

4. Uczestnictwa w tworzeniu i realizacji kampanii reklamowych.

Absolwent może być zatrudniony w działach marketingu przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń, działach promocji środków masowego przekazu, agencjach i studiach graficznych, agencjach do spraw kontaktów z prasą i kształtowanie opinii publicznej (Public Relations), prasa, radio, telewizja.

 

 

 

 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 

Nachylenie ogólne

NAUKA TRWA: 3 lata

Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski/język niemiecki, matematyka, biologia, geografia


 

Nachylenie wojskowe

NAUKA TRWA: 3 lata

Przedmioty rozszerzone:  język angielski/język niemiecki, matematyka, geografia

Przedmioty uzupełniające: ekonomia w praktyce, historia i społeczeństwo

W ramach nachylenia: zajęcia prowadzone przez kadrę wojskową, szkolenia w jednostce patronackiej, udział w poligonach, zajęcia sportowe.


Szkolny Ośrodek Kariery

Szkolny Ośrodek Kariery to miejsce, gdzie uczniowie zdobywają wiedzę o sobie, umiejętność odnalezienia swojego miejsca w życiu zawodowym, poznają zasady rządzące rynkeim pracy, uzyskują informacje o lokalnym rynku pracy oraz poznają zasady prawa pracy.

HARMONOGRAM SZKOLNEGO  
         OŚRODKA KARIERY
 
     PONIEDZIAŁEK:
Elżbieta Chocian - 11.25-13.20
WTOREK :
     Elżbieta Chocian - 9.40-11.25;
Wioletta Mackiewicz - 13-00-15-00;
CZWARTEK :
     Elżbieta Chocian - 9.40-11.30
Wioletta Mackiewicz - 12.00-13.00
PIĄTEK :
Elżbieta Chocian - 8.50-9.35
  • przygotowanie do aktywnego kształtowania swojej drogi zawodowej;
  • kształtowanie umiejętności rozpoznawania osobistych zasobów w celu ukształtowania swojej drogi zawodowej;
  • kształcenie umiejętności zaprezentowania swojej wiedzy i kwalifikacji;
  • kreowanie  postawy aktywności, przezwyciężenia bierności, a także radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz w sytuacjach stresowych.

Informacje ogólne

Zadania pedagoga szkolnego wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia 7 stycznia 2003 roku:

mgr Wioletta Mackiewicz

przyjmuje w :


PONIEDZIAŁEK  : 8.00-12.00
WTOREK: 8.00-12.00
ŚRODA : 8.00-12.00
CZWARTEK : 8.00-12.00
PIĄTEK : 8.00-12.00

1) Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
2) Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
3) Organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
4) Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktykmi, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
5) Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach,
6) Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli, w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy,
7) Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

Grono pedagogiczne

DYREKTOR: mgr Anna Jarząb

WICEDYREKTOR: mgr inż. Małgorzata Matys


Nauczyciele w ZSP:

CHOCIAN ELŻBIETA - przedmioty zawodowe; geografia; doradca zawodowy; przedsiębiorczość; wychowawca klasy III TB;

FRANKOWSKA MAGDALENA - wychowanie fizyczne; wychowawca w internacie; wychowawca klasy I TZ

GAJDA ROBERT - matematyka; wychowawca klasy II TB;

HURBIK DARIA - język angielski; przedmioty zawodowe; 

JAKUBOWSKA-SKOCZ ALEKSANDRA - język polski; wiedza o kulturze; edukacja filmowa; wychowawca klasy III LO

JARZĄB ANNA - język niemiecki;

KAMIŃSKA ANNA - matematyka; wychowawca klasy II LO

KOKOLUS DOROTA - język polski; wiedza o kulturze; 

KONOPACKA KATARZYNA - język angielski; 

KRUSZYNA MONIKA - przedmioty zawodowe; wychowawca klasy III TAK/TH;

KUCHARCZYK MAŁGORZATA - język niemiecki;

LASKOWSKA GRAŻYNA - historia; wiedza o społeczeństwie; historia i społeczeństwo; wychowawca klasy IV TH;

MACKIEWICZ WIOLETTA - pedagog; doradca zawodowy;

MAJEK MIROSŁAW - technologia informacyjna; informatyka;

MATYS MAŁGORZATA - chemia; kierownik internatu;

NOWICKI KRZYSZTOF - przedmioty zawodowe;

PASTERNAK ANDRZEJ - przysposobienie obronne; edukacja dla bezpieczeństwa; przedmioty hotelarskie;

ks. MACIEJ BABICKI - religia;

PODORSKA ANNA - biologia; wychowawca w internacie; przyroda; wychowawca klasy I LO

PRZEWOŹNA MARZENA - wychowanie fizyczne, przedsiębiorczość; 

ROMASZKO EDYTA - bibliotekarz; wychowawca w internacie; 

STRZELCZYK KATARZYNA - język polski; wychowawca w internacie;

SZPAK ŁUKASZ - przedmioty zawodowe;

SZUMLEWSKA MONIKA - język angielski; wychowanie fizyczne;

TARNOWSKI JAROSŁAW - wychowanie fizyczne; wychowawca w internacie;

TEMKOWICZ AGNIESZKA - język niemiecki; przedmioty zawodowe; wychowawca klasy II TH;

WENTA ANNA - język polski; wiedza o kulturze;

WIECHNIK ELŻBIETA - przedmioty zawodowe;  

WIERZBICKI IRENEUSZ - fizyka; przedmioty zawodowe; wychowawca klasy IV TAK/TB;

ŻMUDA-TRZEBIATOWSKA EWA - język niemiecki

Historia szkoły

Historia i teraźniejszość Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Adama Wodziczki w Wolinie 

Początki szkoły sięgają lat sześćdziesiątych,kiedy to zaistniałapotrzeba utworzenia w naszej miejscowości placówki oświatowej, której zadaniem byłoby kształcenie wykwalifikowanych rolników.

Decyzją Powiatowej  Rady  Narodowej w Świnoujściu   z dniem 15 sierpnia 1963 roku Inspektor Oświaty powołał Szkołę Przysposobienia Rolniczego w Wolinie, z początkową siedzibą  w budynku szkoły podstawowej. Po trwających rok zabiegach u miejscowych władz o przyznanie samodzielnego budynku, rok szkolny 1964/1965 rozpoczął się w wyremontowanym obiekcie  przy ulicy Armii Czerwonej 75  (obecnie Słowiańska  75). W budynku tym wydzielono trzy izby lekcyjne oraz świetlicę  z biblioteką. Szkoła przyjęła w użytkowanie 2,5 hektara gruntów rolnych pod Jaromierzem. Bazą szkolenia praktycznego były: Państwowe Gospodarstwo Rolne w Mokrzycy, Uninie oraz ogrodnictwo Miejskiego Zakładu Gospodarki  Komunalnej w Wolinie.   

Poprawa warunków lokalnych pozwoliła na zwiększenie naboru i zmianę profilu kształcenia.  W 1967 roku powołana została Zasadnicza Szkoła Rolnicza o kierunku ogrodniczym. Dla młodzieży spoza Wolina wynajmowano stancje. Od 1 września 1968 roku dla 20 osób w wynajętych pomieszczeniach przy ulicy Parkowej i Moniuszki zaczął funkcjonować internat.
W 1971 roku szkoła przyjęła budynek po Gromadzkiej Radzie Narodowej w Recławiu, który po adaptacji pełnił funkcję nowego internatu. Znalazło tam zakwaterowanie 50 uczniów. W tym  samym czasie szkołę przyjęło ogrodnictwo RPGKiM przy ulicy Konopnickiej 12 w Wolinie na bazę praktycznego szkolenia.  

Od roku 1963 szkołą kierowali:

Wojciech   Kapyś – kierownik Szkoły Przysposobienia Rolniczego w Wolinie
Czesław Zieliński – dyrektor szkoły w latach 1963-1988
Kazimierz Puchała -  dyrektor szkoły w latach 1988-1992
Mirosław Mielniczuk – dyrektor szkoły w latach 1992-1995
Krystyna Stupin – dyrektor szkoły w latach 1995-1997
Paweł Czapkin – dyrektor szkoły w latach 1997-1999
Henryka Palusińska - dyrektor szkoły w latach 1999-2003
Anna Jarząb  - dyrektor szkoły od I –IX 2003
Violet Gawlińska  - dyrektor szkoły w latach 2003-2004
Anna Jarząb – dyrektor ZSP od 2004r. do dnia dzisiejszego

W roku szkolnym 1972-1973 została powołana Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza,a w 1976 powstało Zaoczne Technikum  Rolnicze. W roku 1978 rozpoczęto budowę nowego budynku przy ulicy  Armii Czerwonej 2 (obecnie Słowiańskiej 2), niestety w 1979 roku budowę wstrzymano. Dyrekcja, grono pedagogiczne orazmiejscowe władze  z  uporem zabiegały o poprawę warunków pracy szkoły, powołano wtedy Społeczny Komitet Budowy Szkół Rolniczych w Wolinie, na którego czele stanął Artur Balazs. W 1987roku wznowiono budowę szkoły i internatu.   

W roku szkolnym 1990/1991 zostało utworzone 4-letnie Liceum Ekonomiczne, na podbudowie szkoły podstawowej, kształcące w zawodzie technik ekonomista, w specjalności:ekonomika i rachunkowość przedsiębiorstw rolnych.   

W dniu 18 września 1991 roku w nowym budynku, w którym trwały już zajęcia lekcyjne, odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia nowej siedziby połączona  Inauguracją Roku Szkolnego  Szkół Rolniczych Województwa Szczecińskiego.
Dla upamiętnienia tego wydarzenia dzień 18 września jest obchodzony jako Święto Szkoły.

W  1996 roku dyrekcja w porozumieniu z Radą Pedagogiczną wystąpiła z wnioskiem do Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie o utworzenie Zespołu Szkół Agroekonomiczych w Wolinie.

Od 1września 1996 roku nazwa szkoły brzmiała Zespół Szkół Agroekonomicznych w Wolinie. W skład zespołu wchodziło: Liceum Ekonomiczne i Technikum Ogrodnicze. W roku 1999 ZSA rozszerzył swoją ofertę kształcenia o Technikum Ekonomiczne.

W roku szkolnym 1999/2000 w następstwie wprowadzenia reformy oświaty Zespół Szkół  Agroekonomicznych przekształcono w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.

W skład ZSP  wchodziło: Technikum Ekonomiczne oraz Technikum Ogrodnicze. W roku szkolnym 2002/2003 wprowadzono naukę w Liceum Ogólnokształcącym i Liceum Profilowanym,  od roku 2005/2006 w Technikum Hotelarskim i Policealnym Studium Ekonomicznym, a w roku 2006/2007 wTechnikum Architektury Krajobrazu. Od roku 2008/2009 uczniowie mogą kształcić się także w Technikum Budowlanym.

Witamy w ZSP im. prof. Adama Wodziczki w Wolinie

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie serdecznie zapraszają absolwentów gimnazjów do swojego grona. W ZSP można kontynuować naukę i zdobywać kwalifikacje zawodowe w kilku interesujących typach szkół. Są to: Technikum Budowlane, Technikum Architektury Krajobrazu, Technikum Hotelarskie ze specjalnością - obsługa ruchu turystycznego (praktyki zawodowe również w hotelach niemieckich) oraz Liceum Ogólnokształcące o profilu dziennikarskim i informatycznym.

Do dyspozycji uczniów jest m.in. : wyremontowana sala gimnastyczna, siłownia, dwie sale multimedialne do nauki języków obcych, dwie sale komputerowe oraz biblioteka, która w styczniu 2008 r. otrzymała Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Szkoła posiada również internat, który jest wyposażony w zaplecze socjalne, świetlicę, internacką kuchenkę i na miejscu stołówkę. Pokoje są 4-osobowe. Mieszkańcy internatu mają dostęp do sali gimnastycznej i siłowni. Koszt pobytu w internacie to koszt jedynie wyżywienia.

Na terenie ZSP funkcjonuje również Szkolny Ośrodek Kariery. Jest to miejsce, gdzie uczniowie zdobywają wiedzę o sobie, uczą się odnaleźć swoje miejsce w życiu zawodowym, poznają zasady rządzące rynkiem pracy, uzyskują informacje o lokalnym rynku pracy oraz poznają zasady prawa pracy. W ośrodku są zatrudnieni wykwalifikowani doradcy zawodowi. Przyjazna atmosfera panująca w szkole pozwala wszystkim czuć się w niej dobrze i bezpiecznie.

Nasza szkoła

 1    2    3   5

 więcej →

Nasz adres

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
72-510 Wolin
ul. Słowiańska 2
tel. (0-91) 32-61-335
(0-91) 32-61-626
fax. (0-91) 32-61-335